Algemene voorwaarden
 • HomeAlgemene voorwaarden
bread

beleid

Algemene voorwaarde

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR MAMMOET BOUW

Laatst bijgewerkt op 14-02-2024

 1. DEFINITIES

1.1 “Mammoet Bouw”: verwijst naar Mammoet Bouw, een bedrijf actief in de bouwsector, gevestigd op

Glindestraat 31, 7572ZK Oldenzaal en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08163792

1.2 “Klant”: verwijst naar de natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten of diensten afneemt van Mammoet Bouw.

 1. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van Mammoet Bouw, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

 1. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Mammoet Bouw zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3.2 Mammoet Bouw behoudt zich het recht voor om offertes en aanbiedingen in te trekken of te wijzigen, ook na aanvaarding door de Klant, tot het moment van schriftelijke orderbevestiging.

 1. OVEREENKOMST EN UITVOERING

4.1 De overeenkomst tussen Mammoet Bouw en de Klant komt tot stand op het moment van schriftelijke orderbevestiging door Mammoet Bouw.

4.2 Mammoet Bouw zal zich inspannen om de overeenkomst naar behoren en naar beste vermogen uit te voeren, met inachtneming van de geldende normen in de bouwsector.

 1. PRIJZEN, BETALING EN AANBETALING

5.1 Alle prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.

5.2 Betaling dient te geschieden binnen [aantal dagen] dagen na factuurdatum, op een door Mammoet Bouw aangegeven bankrekening.

5.3 Bij het bestellen van kozijnen dient de Klant een aanbetaling van 25% van het totaalbedrag te voldoen. Annulering van de bestelling na bevestiging leidt tot een annuleringsboete van 15% van het totaalbedrag.

 1. LEVERING EN RISICO

6.1 Levering van producten en diensten vindt plaats op de overeengekomen locatie en wijze.

6.2 Het risico van verlies of beschadiging van de geleverde producten gaat over op de Klant op het moment van levering.

 1. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Mammoet Bouw staat in voor de kwaliteit van de geleverde producten en diensten conform de geldende normen in de bouwsector.

7.2 De aansprakelijkheid van Mammoet Bouw is beperkt tot directe schade en is in geen geval hoger dan het factuurbedrag van de desbetreffende levering.

 1. OVERMACHT

8.1 In geval van overmacht is Mammoet Bouw niet gehouden tot nakoming van de overeenkomst. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst verhindert en niet aan Mammoet Bouw kan worden toegerekend.

 1. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

9.1 Op alle overeenkomsten tussen Mammoet Bouw en de Klant is het recht van Nederland van toepassing.

9.2 Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Overijssel ,Nederland.

 1. WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN

10.1 Wijzigingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen door beide partijen.

10.2 In het geval van sloopwerken door Mammoet Bouw, wordt expliciet overeengekomen dat Mammoet Bouw niet aansprakelijk is voor nevenschade aan aangrenzende eigendommen, tenzij de schade het gevolg is van grove nalatigheid of opzet aan de zijde van Mammoet Bouw. In dergelijke gevallen is de aansprakelijkheid van Mammoet Bouw beperkt tot directe schade en is deze niet hoger dan het factuurbedrag van de desbetreffende sloopwerkzaamheden.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08163792

zijn tevens beschikbaar op de website van Mammoet Bouw.